UNI Uniswap
数字货币
UNI Uniswap

Uniswap是一种基于以太坊的协议,旨在促进ETH和ERC20代币数字资产之间的自动兑换交易,在以太坊上自动提供流动性。

Uniswap是一种基于以太坊的协议,旨在促进ETH和ERC20代币数字资产之间的自动兑换交易,在以太坊上自动提供流动性。

Uniswap完全部署在链上,任何个人用户,只要安装了去中心化钱包软件都可以使用这个协议。

Uniswap试图利用去中心化协议来让数字资产交易过程中彻底实现去中介化。

UNI是Uniswap协议令牌,同时,UNI持有人将立即拥有:Uniswap治理、UNI社区金库、协议费用切换、ethENS、Uniswap默认列表(tokens.uniswap.eth)、SOCKS流动性代币。

相关导航